(0536) 025 9596
Bize Ulaşın

OTO DEĞER KAYBI

Trafik kazalarında zarar gören motorlu araçlar, onarılmasına karşın ikinci el piyasa değerinin azalması nedeniyle değer kaybına uğrar.

Araç, tamir edilmek istenilen şekilde eski hale getirilmiş olsa da; hasar nedeniyle ekonomik değerinde bir azalma olur. Yani araç istenilen şekilde tamir edilmiş olsa da artık ne araç sahibi ne de piyasa o araca çarpılmadan önceki değerini veremez.

Daha evvel tamir görmemiş, özenle iyi korunmuş bir araç ile kaza sonrası hasara uğramış ve tamir edilmiş bir aracın piyasa değerinin aynı olacağı düşünülemez.

OTO DEĞER KAYBINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR
Değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıldır. İki yıl içinde kaza yapmış iseniz değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda tek yapmanız gereken www.otodegerkaybi.com dan başvuru e maili atıp bize ulaşmanız veya aramanız yeterlidir.

Yasalar ile korunan bu hakka ilişkin daha evvel kazanılmış birçok dava ve emsal Yargıtay kararı bulunmaktadır. Bunlara ilişkin bazı kararlar.


YARGITAY KARARI
T.C Yargıtay Kararı
T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/7114
K. 2004/1613
T. 23.2.2004
• MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Aracın Kaza Sonucu Davacıya Ait Araca Verdiği Hasar Nedeniyle )
• SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Aracın Onarım Süresince Çalıştırılmamasından Kaynaklanan Kazanç Kaybının Trafik Sigortası Kuvertürü Dışında Kalması )
• DEĞER KAYBI ( Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Sigorta Teminatı Kapsamında Kalması )
• ONARIM SÜRESİNCE KAZANÇ KAYBI ( Trafik Sigortası Teminat Kapsamı Dışında Kalması-Bu Kalemden Sigortacının Sorumlu Tutulamaması )
6762/m.1301
ÖZET : Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan "kazanç kaybı", trafik sigortası kuvertürü dışında kalmaktadır. Mahkemece, araçta oluşan hasarın, aracın değerini olumsuz yönde etkilemesi sonucu meydana gelen "değer kaybının" sigorta teminatı kapsamında olduğuna ilişkin Dairemiz kararları yanlış değerlendirilerek düzenlenen hatalı bilirkişi raporuna dayalı hüküm kurulması ve davalı sigortacının, "kazanç kaybı" nedeniyle oluşan zarardan da sorumlu tutulması bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 6.Sulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen 09.04.2003 tarih ve 2002/424 - 2003/387 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı sigorta şirketi vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalıların sürücüsü ve zorunlu trafik sigortacısı bulundukları aracın çarpması sonucu, müvekkiline ait aracın ( 134.384.849.- )TL hasara uğradığını ileri sürerek, anılan meblağın olay tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı sürücünün % 100 oranında kusurlu bulunduğu, davacının ( 31.210.863.- )TL hasar bedeli, ( 100.000.000.- )TL kazanç kaybı olmak üzere toplam ( 131.210.863.- )TL talep edebileceği gerekçesiyle, davanın anılan meblağ üzerinden kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı İ. Sigorta A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Dava, haksız fiilden kaynaklanan alacağın tazmini istemine ilişkindir.

Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması sebebiyle oluşan "kazanç kaybı", trafik sigortası kuvertürü dışında kalmaktadır. Mahkemece, araçta oluşan hasarın, aracın değerini olumsuz yönde etkilemesi sonucu meydana gelen "değer kaybının" sigorta teminatı kapsamında olduğuna ilişkin Dairemiz kararları yanlış değerlendirilerek düzenlenen hatalı bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması ve davalı zorunlu trafik sigortacısının, "kazanç kaybı" nedeniyle oluşan zarardan da sorumlu tutulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı sigortacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.02.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İKAME ARAÇ VE KAZANÇ KAYBI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
İKAME ARAÇ VE KAZANÇ KAYBI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Daha önce değer kaybı konusu ile ilgili Yargıtay kararlarını paylaşmıştım
Şimdi araçtan yoksun kalınan süre boyunca ortaya çıkan ikame araç tazminatı ve kazanç tazminatı ile ilgili bazı yargıtay kararlarını paylaşacağım.

Bu arada Tazminat talep edebilmek için filo yada rent firmalarından araç kiralamak zorunda değilsiniz ayrıca kaskonuz tarafından size araç tahsil edilmiş olsa dahi ikame araç tazminatı talep hakkına sahipsiniz

Örnek Yargıtay kararları
YARGITAY

17. Hukuk Dairesi 2006/5225 E.N , 2006/8352 K.N.

İlgili Kavramlar

KAZANÇ KAYBI
KAZANILMIŞ HAK

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili ile D...... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili,davalı Belediye adına kayıtlı davalı D...... idaresinde bulunan 01 … 093 plakalı aracın, müvekkiline ait 01 … 110 plakalı araca çarpması nedeniyle aracında 23.143.930.000TL'sı hasar bedeli, 20.000.000.000TL'sı değer kaybı ve 2.700.000.000TL'sı kazanç kaybı meydana geldiğini, davalının siğorta şirketi tarafından 4.000.000.000TL'sı tazminatın ödendiğini belirterek kalan 41.955.930.000TL'sı tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı Belediye vekili ve davalı D...... kusur oranı ve tazminat miktarını kabul etmediklerini davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile 24.062.13YTL'si nin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve mütessilen tahsiline karar verilmiş,hüküm davalı belediye vekili ve davalı D...... tarafından temyiz edilmiştir.

1- Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamamsına göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Prof.Dr.Kadir Aydın tarafından düzenlenen 31.10.2005 tarihli raporunda, davacı aracında parça ve işçilik değerleri amortisman ve hurda değerleri düşülerek KDV.dahil 18.680.843.500TL'si hasar,2.500.000.000TL'si değer kaybı ve 2.700.000.000TL'si kazanç kaybı tespit edilmiştir.

Davacı vekili bu rapor ile belirlenen değer kaybının dışında kalan diğer hususlara itirazı bulunmadığını, davalılar ise, toplam tazminat miktarını kabul etmediklerini söylemişlerdir.İtiraz üzerine Adli Tıp Kurumundan alınan 11/04/2006 tarihli raporunda ise, parça ve işçilik bedeli KDV dahil 21.362.130.000TL'sı olarak tespit edilmiş, bu miktara değer kaybı ve kazanç kaybı bedelleri eklenmiş siğorta şirketi tarafından yapılan ödemenin mahsubu yapılarak bu rapora göre karar verilmiştir. Ancak, 31/10/2005 tarihli bilirkişi hasar raporunda belirtilen 18.680.843.500TL'si parça ve işçilik bedeli davacı tarafından kabul edilmiş olmakla davalılar yönünden usulü kazanılmış hak oluşturacağı gözetilmeden Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenen parça ve işçilik bedellerin kabul edilerek fazlaya hükmedilmesi doğru değildir.

3-Davacı vekili dava dilekçesi ile, aracı tamir süresince çalıştırılmaması nedeniyle uğradıkları kazanç kaybını da talep etmiş, bilirkişi aracın serviste kaldığı süreyi esas alarak 27 gün çalışamadığını kabul etmiş ve 2.700.000.000TL kazanç kaybı belirlemiştir.Ancak kazanç kaybı belirlenirken, davacının aracını çalıştırmaması nedeniyle zorunlu giderleri olan yakıt ve amortisman vs. masrafları yapmadığı dikkate alınarak bu miktarın mahsubu ile net kazanç kaybının tespit edilmesi gerekir. Mahkemece yapılacak iş; bilirkişiden bu hususta ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli görülmemiştir.

Sonuç:yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 14/11/2006 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.